Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2023. GODINU

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2023. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine.  Plan se nalazi na linku: PLAN JAVNIH NABAVKI ZA JU OŠˇHAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2023. GODINU

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke kojom se mijenja Privremeni plan nabavki škole za 2023. godinu

Posebna Odluka o poketanju postupka – prva izmjena 2023. godina

 

Privremeni plan nabavki za 2023. godinu

Privremeni Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za  2023. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka.
Privremeni Plan se nalazi na linku: Privremeni plan nabavki 2023. godinu

Prva (I) izmjena i dopuna Plana nabavki škole za 2022. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2022. GODINU

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2022. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine.  Plan se nalazi na linku: PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2022. GODINU

DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2021. GODINU

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2021. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine.  Plan se nalazi na linku: Plan nabavki JU OŠ Hašim Spahić Ilijaš za 2021.godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2020. GODINU

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2020. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine.  Plan se nalazi na linku: Plan nabavki JU OŠ Hašim Spahić Ilijaš za 2020. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ ” HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ ZA 2019. GODINU

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2019. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine. Plan se nalazi na linku: Plan javnih nabavki u 2019.godini

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI U 2018 GODINI 

I izmjena i dopuna Plana nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš

“Prva (I) izmjena i dopuna Plana nabavki za JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš za 2018. godinu je izvršena iz razloga što  se tokom realizacije Plana nabavki javila potreba za nabavkom usluga koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki, a radi realizacije projekta “Škola skijanja” za učenike šestih razreda osnovnih škola u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.” I izmjena i dopuna Plana nabavki

Plan nabavki JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš donosi se za budžetsku 2018. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom riječniku javne nabavke, ekonomskom kodu, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora, izvoru finansiranja te organu nadležnom za pokretanje postupka. Plan nabavki se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine. Plan se nalazi na linku: PLAN JAVNIH NABAVKI U 2018 GODINI 

Javne nabavke