O školi

OŠ „Hašim Spahić“ nalazi se u Ilijašu, Kanton Sarajevo, na ušću rijeke Misoče u Bosnu.

Škola je počela sa radom školske 1996/1997. godine.