P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Posted in : Obavještenja on by : Škola Comments: 0
Banner

Poštovani roditelji,

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2024. do 29.2.2024. godine. 

U prvi razred školske 2024/2025. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2024. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

U periodu od 01.02. do 29.02.2024. godine, u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa, roditelj/staratelj može preuzeti sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu;
  2. Uvjerenje o pohađanju obaveznog  program  za djecu  u godini  pred polazak u školu.

 Osim obrasca za prijavu i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
  2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
  3. CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
Dokumentacija se dostavlja skenirana ili fotografisana putem e-maila: oskolahs@yahoo.com ili lično kod sekretara ili pedagoga škole svaki radni dan u terminu od 8.00 do 16.00 sati.    

O terminina dostavljanja navedene dokumentacije   i testiranja djeteta roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila škole ili telefona.

 Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/400-458 (direktor ili sekretar) i 033/400-996 (školski pedagog-psiholog) ili e-mail oskolahs@yahoo.com.